Lloga: Shoqëria civile mbetet partnere në të gjitha proceset reformuese në gjyqësor

Shoqëria civile mbetet partnere në të gjitha proceset reformuese në gjyqësor

Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësues të disa organizatave të shoqërisë civile që janë pjesë e grupit për reformat në drejtësi Blueprint.

U hapën disa tema lidhur me agjendën legjislative të Ministrisë së Drejtësisë, funksionimin e AKMIS-it në gjykata, si dhe propozimin për vendosjen e mbikëqyrjes mbi funksionimin e sistemit të shpërndarjes elektronike të lëndëve në prokuroritë publike. U diskutua edhe për zhvillimet aktuale në gjyqësor, në prokurorinë publike dhe në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në aspektin e funksionimit të organizatave civile dhe monitorimit të gjendjes në sektorin e drejtësisë.

Ministri Lloga propozoi që përfaqësuesit e grupit BLUEPRINT të përfshihen aktivisht në të gjitha proceset që zhvillohen në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, veçanërisht në Këshillin e TIK-ut dhe Komisionit për mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të Rregullores së Gjykatës.

Ministria e Drejtësisë i ka gjithmonë dyert e hapura për bashkëpunim me shoqërinë civile, që ka një rëndësi të madhe për disa procese në sektorin e drejtësisë.

Граѓанското општество останува партнер во сите реформски процеси во правосудниот сектор

Министерот за правда Кренар Лога денес оствари средба со претставници на повеќе граѓански организации кои се дел од Блупринт групата за реформи во правосудството.

Се отворија повеќе теми поврзани со законодавната агенда на Министерството за правда, функционирањето на АКМИС во судовите, како и предлогот за воведување надзор над функционирање на системот за електронска распределба на предмети во јавните обвинителства. Се дискутираше и за актуелните случувања во судството, јавното обвинителство и Судскиот совет на Република Северна Македонија од аспект на работењето на граѓанските организации и следењето на состојбите во правосудниот сектор.

Министерот Лога предложи претставниците од БЛУПРИНТ групата да бидат активно вклучени во сите процеси кои се одвиваат во рамките на Министерството за правда, особено ИКТ Советот и Комисијата за надзор над примена на одредбите од Судскиот деловник.

Министерството за правда има секогаш отворени врати за соработка со граѓанското општество кое што е од големо значење за повеќе процеси во ресорот правда.