Превентивни активности на полицијата за заштита од имотни деликти, пожари, како и за побезбеден сообраќај…

Превентивни активности на полицијата за заштита од имотни деликти, пожари, како и за побезбеден сообраќај…

Во текот на вчерашниот ден (11.09.2023), на подрачјата на Секторите за внатрешни работи Битола, Штип и Велес, полициски службеници од овие организациони единици при МВР реализираа низа превентивни активности од областите на заштитата на шумите од пожари, имотните деликти и безбедноста во сообраќајот.
Така, на подрачјето на СВР Битола, односно во Прилеп, Ресен, Крушево и Кривогаштани, беа спроведени превентивни активности од областа на имотните деликти, а во врска со кампањата тематски насловена „Полицијата и граѓаните заедно“, под мотото „Безбедна заедница, мирна заедница“.

И на подрачјето на СВР Штип, поточно на повеќе локации во Штип полициски службеници реализираа средби и разговори со граѓани на тема “Безбедноста на граѓаните-наша обврска”. Отсекот за превенција при СВР Велес, пак, на магистралниот пат Градско-Прилеп своите активности ги насочи кон сообраќајната безбедност преку разговори и укажувања на граѓаните за почитување на сообраќајните правила и прописи по однос на задолжителното користење на сигурносните појаси и прилагодувањето на брзината на движење.

Aktivitete parandaluese të policisë për mbrojtjen nga krimet pronësore, zjarret, si dhe për trafik më të sigurt…

Gjatë ditës së djeshme (11.09.2023), në rajonet e SPB-ve Manastir, Shtip dhe Veles, nëpunës policorë nga këto njësi organizative në kuadër të MPB-së kanë kryer një sërë aktivitetesh parandaluese në sferën e mbrojtjes nga zjarri i pyjeve, krimet pronësore dhe siguria në komunikacion.

Kështu, në territorin e SPB Manastir, gjegjësisht në Prilep, Resnjë, Krushevë dhe Krivogashtan, janë realizuar aktivitete parandaluese në fushën e krimeve pronësore, dhe në lidhje me fushatën tematike të titulluar “Policia dhe qytetarët së bashku”, nën moton. “Komuniteti i sigurt, komunitet i qetë” “.

E në rajonin e SPB Shtip, më saktësisht në disa lokacione në Shtip, nëpunësit policorë kanë zhvilluar takime dhe biseda me qytetarët me temën “Siguria e qytetarëve – përgjegjësia jonë”. Nga ana tjetër, Seksioni për parandalim në SPB Veles, në magjistralen Gradsko-Prilep, aktivitetet e veta i ka fokusuar në sigurinë në komunikacion përmes bisedave dhe udhëzimeve për qytetarët për respektimin e rregullave dhe rregulloreve të komunikacionit në lidhje me përdorimin e detyrueshëm të rripave të sigurimit dhe përshtatjes së shpejtësisë së lëvizjes.