Спасовски и Гранде-Марласка Гомез: Република Северна Македонија е подготвена да биде домаќин на Министерскиот форум за правда и внатрешни работи ЕУ-Западен Балкан

Спасовски и Гранде-Марласка Гомез: Република Северна Македонија е подготвена да биде домаќин на Министерскиот форум за правда и внатрешни работи ЕУ-Западен Балкан

Денеска, (14.09.2023) на маргините на Конференцијата во рамки на Берлински процес која се одржува во Тирана, Република Албанија, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски оствари работна средба со својот шпански колега, министерот за внатрешни работи на Кралството Шпанија, Фернандо Гранде-Марласка Гомез.

На средбата беа потврдени традиционално добрите пријателски односи, а фокусот на разговорите беше ставен на организирањето на претстојниот Министерски форум за правда и внатрешни работи ЕУ-Западен Балкан кој во октомври се одржува во Скопје.

„Во оваа прилика би сакал да ја изразам подготвеноста на Република Северна Македонија по трет пат да биде домаќин на Министерскиот форум за правда и внатрешни работи ЕУ-Западен Балкан, којшто годинава се одржува на 26-27 октомври, во Скопје во согласност со програмата и приоритетите на ротирачкото Претседателство на Кралството Шпанија со Советот на ЕУ”, истакна министерот Спасовски, додавајќи дека со овој настан организиран на високо ниво ќе се реафирмира заедничката посветеност на европските перспективи на целиот регион на Западен Балкан, како и тоа дека форумот претставува одлична можност за креирање долгорочни партнерства, за зајакнување на регионалната соработка кон ефикасно справување со предизвиците и во постигнувањето на европските стандарди, се’ до полноправо членство во ЕУ.

Спасовски го информираше колегата Гранде-Марласка Гомез дека во јули во рамки на МВР формиран е Тим за организација со цел успешно реализирање на Министерскиот форум за правда и внатрешни работи ЕУ-Западен Балкан. „Тимот во МВР ќе делува како тело што ќе одлучува за сите аспекти на организација на настанот и преку претставници на надлежните организациони единици ќе дава задолженија за секој од нив зависно од делокругот на работа и надлежноста”, рече министерот Спасовски.

Во оваа прилика, министерот Спасовски иницираше отпочнување на процедура за потпишување на билатерален договор за полициска соработка, предлог кој беше прифатен од страна на министерот Гранде-Марласка Гомез.

На крајот од средбата, двајцата министри ја потврдија заложбата за соработка, а министерот Спасовски се заблагодари за поддршката за зајакнување на земјите од Западен Балкан, во смисла на политичка, економска и социјална интеграција на регионот, со уверување дека Република Северна Македонија стои на располагање на шпанското Претседателство со Советот на ЕУ за сите активности во наредниот период. Притоа, Спасовски упати покана до шпанскиот колега Гранде-Марласка Гомез за посета на Северна Македонија, која со задоволство беше прифатена.


Spasovski dhe Grande-Marlaska Gomez: Republika e Maqedonisë së Veriut është e gatshme të presë Forumin Ministror për Drejtësi dhe Punë të Brendshme BE-Ballkani Perëndimor

Sot, (14.09.2023) në margjinat e Konferencës në kuadër të Procesit të Berlinit, që po mbahet në Tiranë, Republika e Shqipërisë, Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski zhvilloi një takim pune me homologun e tij spanjoll, Ministri i Brendshëm i Mbretërisë së Spanjës, Fernando Grande- Marlaska Gomez.

Në takim u konfirmuan marrëdhëniet tradicionalisht të mira miqësore, ndërsa fokusi i bisedimeve ishte organizimi i Forumit të ardhshëm Ministror BE-Ballkani Perëndimor për Drejtësi dhe Punë të Brendshme, i cili do të mbahet në muajin tetor në Shkup.

“Me këtë rast dëshiroj të shpreh gatishmërinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut që për herë të tretë të jetë nikoqir i Forumit Ministror për Drejtësi dhe Punë të Brendshme BE-Ballkani Perëndimor, i cili këtë vit mbahet më 26-27 tetor, në Shkupi në përputhje me programin dhe prioritetet e Presidencës së rradhës të Mbretërisë së Spanjës me Këshillin e BE-së”, theksoi ministri Spasovski, duke shtuar se kjo ngjarje e organizuar në nivel të lartë do të riafirmojë përkushtimin e përbashkët për perspektivat evropiane të të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, si dhe fakti që forumi përfaqëson një mundësi të shkëlqyer për të krijuar partneritete afatgjata, për të forcuar bashkëpunimin rajonal për të përballuar në mënyrë efektive sfidat dhe për të arritur standardet evropiane, deri në anëtarësimin e plotë në BE.

Spasovski e informoi kolegun e tij Grande-Marlaska Gómez se në korrik në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme është formuar një ekip organizativ me qëllim të realizimit të suksesshëm të Forumit Ministror BE-Ballkani Perëndimor për Drejtësi dhe Punë të Brendshme. “Ekipi në MPB do të veprojë si organ që do të vendosë për të gjitha aspektet e organizimit të ngjarjes dhe përmes përfaqësuesve të njësive organizative kompetente do t’i caktojë detyra për secilën prej tyre në varësi të fushëveprimit të punës dhe kompetencave”, tha ministri Spasovski.

Ministri Spasovski me këtë rast ka iniciuar fillimin e procedurës për nënshkrimin e marrëveshjes bilaterale për bashkëpunim policor, propozim që është pranuar nga ministri Grande-Marlaska Gomez.

Në fund të takimit, të dy ministrat konfirmuan përkushtimin e tyre për bashkëpunim, ndërsa ministri Spasovski falënderoi për mbështetjen për forcimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, në drejtim të integrimit politik, ekonomik dhe social të rajonit, me bindje se Republika e Maqedonisë së Veriut është në dispozicion të Presidencës spanjolle me Këshillin e BE-së për të gjitha aktivitetet në periudhën e ardhshme. Njëherit, Spasovski i bëri ftesë kolegut të tij spanjoll Grande-Marlaska Gomez për të vizituar Maqedoninë e Veriut, e cila u pranua me kënaqësi.