98.6% e familjeve në Maqedoni kanë qasje në internet, ja nga sa orë në ditë harxhojnë në internet

Akses në internet në familje kanë 98,6 për qind e të anketuarve në Anketën e Opinionit Publik të përdoruesve rezidencialë për tregun e komunikimeve elektronike në vend, të cilën e ka bërë Agjencia e Komunikimeve Elektronike (AEK) në periudhën nga 26 qershori deri më 18 korrik të këtij viti.

Sipas teknologjisë së qasje në internet në shtëpi, interneti optik përdoret nga 33,6 për qind, kabllor 31,5 për qind, ADSL\VDSL (21,8 për qind), 3G/4G (10 për qind), interneti përmes USB 0,3 për qind dhe interneti me valë (WiMax, Canopy, WiFi), 0.2 për qind.

Në pyetjen nëse ju personalisht e përdorni internetin, 99.6 për qind e të anketuarve kanë dhënë përgjigje pozitive.

Pjesa më e madhe, 37,9 për qind, thanë se e përdorin internetin për tre deri në pesë orë, 18,2 për qind e përdorin atë për gjashtë deri në tetë orë, 14 për qind për nëntë deri në 12 orë dhe 14,5 për qind për më shumë se 12 orë.

Sa i përket vendit ku e përdorin më shpesh internetin, 42,7 për qind janë përgjigjur “Në shtëpi”, 42 për qind “Kudo, sepse kam internet në telefon”, 14,6 për qind “Në punë” dhe 0,2 për qind e të anketuarve janë përgjigjur: në fakultet, shkollë, me miq dhe në një internet kafe 0.2 për qind.

4.9 për qind e të anketuarve kanë ndryshuar ofruesin e internetit që kanë përdorur vitin e kaluar.

Në pyetjen nëse në 12 muajt e fundit konkurrenca në treg ka sjellë ndryshim në cilësinë e shërbimit të internetit, 47,2 për qind janë përgjigjur se cilësia e shërbimit ka mbetur e njëjtë, për 22,2 për qind të të anketuarve cilësia është rritur dhe për 12,9 për qind është ulur.

Sipas investigimit, 36,8 për qind përdorin internetin nga Telekomi i Maqedonisë, 36,5 për qind nga A1, 13,8 për qind nga Telekabel.

Të gjithë të anketuarit në hulumtim janë përdorues të telefonave celularë. Mbi 98 për qind e të anketuarve kanë një smart telefon. Shumica e të anketuarve janë përdorues të operatorit celular A1 (55 për qind), ndërsa 41 për qind e operatorit cellular Telekomi i Maqedonisë, Lycamobile dhe Telekabel kanë secili nga dy për qind të tregut në vitin 2023. Në vitet e kaluara vërehet një trend në rritje në numrin e të anketuarve që përdorin celular zyrtar. Një përqindje e madhe e të anketuarve në vitin 2023 përdorin internetin e telefonit (92 për qind) dhe prej tyre 76.8 përqind përdorin aplikacione për videoklipe dhe filma. Pothuajse të gjithë të anketuarit që përdorin internetin përmes celularit përdorin edhe aplikacionet e komunikimit dhe ndër më të përdorurit janë Viber, Facebook Messenger dhe Instagram.

Dy të tretat e përdoruesve të telefonisë celulare do të ndryshonin operatorin e tyre nëse do të rriste çmimin me 10 për qind. Në këtë drejtim, nëse në treg shfaqet një operator i ri, gjysma e të anketuarve do të bëhen përdorues të tij nëse u ofrohen çmime më të ulëta për thirrje.

Sipas konstatimeve kryesore të investigimit, në pesë vitet e fundit vërehet një stagnim i përdorimit të telefonisë fikse në familje. Shumica e përdoruesve të telefonisë fikse janë përdorues me kontratë (93,3 për qind). Vetëm 5.8 për qind e përdoruesve të telefonisë fikse kanë ndërruar operatorin e telefonit fiks në 12 muajt e fundit.

Tre të katërtat e të anketuarve që nuk posedojnë linjë telefonike fikse kanë deklaruar se e kanë fikur telefoninë fikse kur kanë filluar të përdorin celularët. Rreth 93 për qind e tyre nuk kanë ndërmend që në 12 muajt e ardhshëm të bëhen përdorues të këtij shërbimi.

Pothuajse të gjithë të anketuarit, 99.5 për qind, posedojnë një televizor në familjen e tyre, nga të cilët shumica (89.1 për qind) paguajnë një tarifë mujore për shërbimet televizive. Është vërejtur një rritje e lehtë por e vazhdueshme e familjeve që kanë televizor smart. Mbi 90 për qind e atyre që kanë një televizor smart e kanë lidhur atë në internet. Aplikacioni më i përdorur në televizorin smart është YouTube. Gjysma e familjeve që paguajnë tarifë mujore për televizionin e marrin sinjalin përmes lidhjes kabllore (52,9 për qind), e ndjekur nga IPTV (28,5 për qind), DVB-T (9,1 për qind). Një paketë ose kanale shtesë me tarifë shtesë, kanë aktivizuar 32.3 për qind të përdoruesve të shërbimeve televizive me pagesë.

Mbi 70 për qind e të anketuarve janë përdorues të shërbimeve të telekomunikacionit në një paketë. Interneti dhe televizioni janë shërbimet më të përfaqësuara në paketa, por të dhënat tregojnë një rritje të vazhdueshme të numrit të përdoruesve që përdorin shërbimin e telefonisë celulare në një paketë me shërbime të tjera.

Shumica e përdoruesve (36.6 përqind) përdorin të katër shërbimet e telekomunikacionit së bashku në një paketë. Drejtuesi kryesor që përdoruesit të marrin shërbimet në një paketë mbetet çmimi më i lirë i paketës në krahasim me çmimet individuale të shërbimeve.

Një e katërta ose 23.3 për qind e të anketuarve besojnë se paketa përfshin një shërbim që nuk u nevojitet dhe që do të donin ta çaktivizonin. Shumica e tyre (mbi 90 për qind) besojnë se ai shërbim është telefonia fikse.

Në konstatimet kryesore të investigimit thuhet se mbi 80 për qind e të anketuarve janë të vetëdijshëm, përkatësisht kanë dëgjuar për Agjencinë për Komunikime Elektronike. Ndërgjegjësimi për AEK-un është më i lartë tek popullsia e moshës 30-55 vjeçare.