Mbështetja e BE-së forcon sistemin e regjistrimit të gjendjes civile të Kosovës

Agjencia e Regjistrimit Civil të Kosovës ka shpallur integrimin e suksesshëm të mbi 3 milionë shënimeve të gjendjes civile të munguara në sistemin e saj të menaxhimit të identitetit.


Kjo arritje u bë e mundur përmes financimit nga Bashkimi Evropian (BE) dhe me mbështetjen e Këshillit Danez për Refugjatë, që nga viti 2012 e deri në vitin 2023.

Në komunikatë për media thuhet se projekti kishte për qëllim përmbushjen e mandatit të Agjencisë në kuadër të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Më 1 qershor 2023, Agjencia e Regjistrimit Civil të Kosovës mund të shpallë zyrtarisht përfundimin e suksesshëm të integrimit të të dhënave nga mbi 12,000 regjistra të gjendjes civile në sistemin e tyre. Kjo arritje shënoi finalizimin e projektit “Digjitalizimi i kopjeve të certifikuara të librave të regjistrit civil – Faza III”, që ka pasur për qëllim të lidhë arkivin elektronikë të kopjeve të certifikuara me Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile në Kosovë. Projekti, i financuar nga BE-ja, kishte buxhet prej 2 milionë eurosh, si dhe u zbatua nga Këshilli Danez për Refugjatë, për një periudhë 42 mujore, duke filluar nga 2 dhjetori 2019”, thuhet në njoftim.

Më tej thuhet se objektivi kryesor i projektit ishte të kontribuonte në krijimin e një sistemi unik, të avancuar e gjithëpërfshirës të të dhënave të gjendjes civile, drejt rritjes së besueshmërisë së sistemit të regjistrimit të Kosovës në kuadër të dialogut Beograd-Prishtinë.

Stafi esencial i Agjencisë së Regjistrimit Civil të Kosovës, Ministrisë së Brendshme si dhe Zyrave Komunale të Gjendjes Civile, (që ofrojnë shërbime në nivel lokal) mori pjesë në projekt.

Zbatimi i projektit çoi në disa rezultate të rëndësishme:Disponueshmëria e të dhënave historike: Gjithsej 3,100,783 shënime të lindjes, martesës dhe vdekjes, që mbulojnë periudhën ndërmjet krijimit të sistemit të gjendjes civile pas Luftës së Dytë Botërore dhe 1999, u bënë të disponueshme për autoritetet e Kosovës.

Po ashtu edhe në avancimin e infrastrukturës së TI-së: Agjencia e Regjistrimit Civil dhe Zyrat Komunale të Gjendjes Civile përfituan avancime në infrastrukturën e tyre të TI-së, gjë që ka rritur kapacitetin e tyre për të trajtuar e menaxhuar në mënyrë efikase të dhënat e gjendjes civile.

Zgjidhja me kërkim të Integruar: Projekti ka zhvilluar një zgjidhje të kërkimit të integruar, që mundëson qasje të lehtë në të dhënat e gjendjes civile, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal. Ky format i përshtatshëm për përdoruesit mundëson nxjerrjen dhe përdorimin efikas të informacionit të gjendjes civile.

Përderisa është bërë progres i konsiderueshëm në këtë fushë me mbështetjen e BE-së, theksohet që ka nevojë për përpjekje të vazhdueshme për të siguruar qëndrueshmërinë e reformave për të mirën e qytetarëve të Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *